Policy plan

United Dogs Aruba Foundation
Beleidsplan datum: 11 Augustus 2016

(The english version of the Policy Plan follows after the Dutch)

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Statutaire doelstelling:
1. De stichting stelt zich ten doel de levensomstandigheden te verbeteren van de dieren op het eiland Aruba, in het bijzonder de levensomstandigheden van honden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door samen met de Arubaanse overheid, non-gouvernementele organisaties en bevolking projecten op te zetten.

Afwezigheid van winstoogmerk:
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestemming liquidatiesaldo:
Een batig liquidatie saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Missie:
Onze missie is gezamenlijk met alle stakeholders de leefomstandigheden van de honden en katten op Aruba te verbeteren. United Dogs Aruba zal zich bezighouden met projecten waarin plaatselijke NGO’s, vrijwilligers, overheid en andere stakeholders betrokken worden om mede hierdoor een grotere effectiviteit te behalen. Als United Dogs Aruba willen we juist alle stakeholders bij elkaar brengen, gezamenlijk kan er meer bereikt worden. De komende 5 jaar, zal jaarlijkse een sterilisatie campagne uitgevoerd worden; tevens zal er een voorlichtingsnetwerk opgezet worden in de barrios.

Werkzaamheden van de instelling

Beleid
Te verwachten werkzaamheden van de instelling

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

1. Pet Food Donation Stations
Mei 2016 hebben we Pet Food Stations neergezet bij verschillende lokale organisaties zoals supermarkten en dieren winkels. Met het neerzetten beogen we awareness te creëren voor de situatie waarin de dieren zich bevinden tevens is natuurlijk het hoofddoel het inzamelen van voedsel. Met het voedsel ondersteunen we verschillende instellingen en vrijwilligers die dieren fosteren of zwerfdieren voeren op verschillende plaatsen op het eiland.

Doelstellingen van dit project:
Op dit moment voeden we 500 honden/katten per maand. Dit aantal zal toenemen in de tijd.

2. Let’s Spay and Neuter Aruba campagne
In mei 2017 gaan we starten met een sterilisatie project van 10 dagen, de intentie is dit project de komende 5 jaar uit te voeren. Deze continuïteit waarborgt stabiliteit van de honden & katten populatie tevens zorgt het voor een shift in mindset van de Arubaanse bevolking naar een verantwoordelijke huisdier eigenaar. We zullen met een team naar Aruba afreizen, allen vrijwilligers. Per dag werken we ter plekke met 26 vrijwilligers allen afkomstig uit Aruba, VS en Nederland. Sommige mensen wonen lokaal anderen komen speciaal ingevlogen om te helpen. Het project bestaat uit de volgende teams: Communicatie team, Trapping team, Registratie team, Voorbereiding team, Operatie team, Recover & Release team. De Let’s Spay and Neuter Aruba campagne zal deel uitmaken van een groter concept. Ook dit zal door United Dogs Aruba georganiseerd worden. Educatie, awareness en managen van de zwerfdieren populatie zal de kern van de activiteiten zijn.

Doelstellingen van dit project:
– per jaar 500-700 katten/honden steriliseren: in 5 jaar resulteert dit in 2.500 gesteriliseerde teven. In de eerste lijn worden hierdoor 49.500 minder honden geboren;
– mindset verandering;
– stimuleren verantwoordelijkheid huisdier eigenaren;
– werven van vrijwilligers;
– werven van fosters en adopters;
– werven van (toekomstige) donaties/sponsors.

Werving van gelden
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
1. het stichtingskapitaal;
2. subsidies en dona¬ties;
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
en eventuele andere verkrijgin¬gen en baten

Beschikken over het vermogen van de stichting, uitkeringen en verantwoordelijkheden
De voorzitter is verantwoordelijk voor het uitzetten van de operationele gang van zaken en het initiëren van de projecten. Secretaris en Penningmeester ondersteunen hierbij mede de vele vrijwilligers. De voorzitter beschikt over het vermogen van de stichting met goedkeuring van of de secretaris of penningmeester. De stichting bestaat op dit moment uit 3 bestuursleden en een 10 tal vrijwilligers die zich voor verschillende projecten inzetten. Alle bezigheden worden gemanaged door het bestuur, eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter. Het vermogen van de vereniging wordt voor 100% besteed aan de projecten. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen betaling voor hun diensten.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting United Dogs Aruba bestaat uit:
Mercedes de Bruyn : Voorzitter
Tatiana Loaiza : Secretaris
Brigitte Maduro : Penningmeester

United Dogs Aruba Foundation
Policy date: August 11th, 2017

Core principles and principles of the institution

Statutory objectives:
1. The foundation aims to improve the living conditions of the animals on the island of Aruba, especially the lives of dogs and cats.
2. The foundation seeks to achieve its objective by collaborating with the Aruban government, non-governmental organizations and inhabitants of Aruba.
 
Absence of profit:
The foundation has a non profit purpose.

Destination liquidation balance:
A liquidation proceeds will be paid on behalf of a public welfare institution with a similar objective.

Mission:
Our mission is together with all stakeholders to improve the living conditions of the dogs and cats in Aruba. United Dogs Aruba will focus on projects in which local NGOs, volunteers, government and other stakeholders are collaborating to achieve greater effectiveness. As United Dogs Aruba, our aim is to bring all the stakeholders together, collectively, more can be achieved. The next five years annual sterilization campaigns will be carried out; as well as an awareness campaign.

Activities of the institution

Policy
Expected activities of the foundation

A list of future projects by the foundation

1. Pet Food Donation Stations
May 2016 we have Pet Food stations installed at several local organizations such as supermarkets and pet stores. With this, we aim to create awareness for the situation under which the animals are living. The main purpose of collecting food. With the food we support various NGO’s and volunteers who foster animals or feed stray animals at different places on the island.

Objectives of this project:
At present, we feed 500 dogs / cats per month. This number will increase over rapidly.

2. Let’s Spay and Neuter Aruba campaign
In May 2017, we will start with a sterilization project of 10 days, the intention of this project is to conduct the next 5 years. This continuity ensures stability of the dogs and cat population also makes it a shift in mindset of the Aruban population to a responsible pet owner. We will travel to Aruba with one team, all volunteers. Every day we work on the spot with 26 volunteers, all from Aruba, US and Netherlands. Some people live locally others are specially flown in to help. The project consists of the following teams: Communication team, Trapping team, team registration, team preparation, Surgical team, Recover and Release team. The Let’s Spay and Neuter Aruba campaign will be part of a larger concept. This will also be organized by United Dogs Aruba. Education, awareness and managing the stray population will be the core of its activities.

Objectives of this project:
– A year 500-700 cats / dogs sterilized: 5-year results in 2500 sterilized females. will be 49,500 fewer dogs born in the first line;
– Mindset change;
– Encourage responsible pet ownership;
– Recruiting volunteers;
– Recruiting fosters and adopters;
– Recruiting (future) donations / sponsors.

Raising money
The financial funds of the foundation will be formed by:
1. The foundation capital;
2. subsidies and dona¬ties;
3. inheritances, bequests and donations;
and any other benefits and verkrijgin¬gen

Possession of funds of the foundation, benefits and responsibilities.
The chairman is responsible for setting up the operational process and initiating projects together with the Secretary and Treasurer. Many volunteers are supportive to these projects. The President is in charge of the expenses with the approval of either the secretary or treasurer. The foundation currently exists of 3 board members and 10 volunteers working for different projects. All activities are managed by the board, the final responsibility lies with the president. The income of the foundation will be spend 100% on the projects. Board members and volunteers receive no payment for their services.

Administration
The board of the Foundation United Dogs Aruba consists of:
Mercedes de Bruyn: President
Tatiana Loaiza: Secretary
Brigitte Maduro: Treasurer